Bestemmelser om permittering

 

Informasjonshefte ved permitteringer.

Fellesforbundet har gitt ut et informasjonshefte ved permitteringer. Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering av arbeidstakere.

Heftet går gjennom bestemmelser som omhandler arbeidsgivers adgang til å kunne permittere, den tillitsvalgtes oppgaver i slike tilfeller og arbeidstakers rettigheter.

Adgangen til å permittere er ikke lovregulert i Norge. Det er hovedavtalen mellom LO og NHO som regulerer denne adgangen. Men praksis er at det øvrige arbeidsliv følger bestemmelsene i denne avtalen når det gjelder permittering.

Lovverket har bestemmelser om lønnsplikt for arbeidsgivere under permittering og det har bestemmelser om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering. Disse bestemmelser finnes i Lov om lønnsplikt under permittering.

NB! Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskrifta slik at lengden av tida en kan motta dagpenger under permittering er økt fra 30 til 52 uker. Dette gjelder allerede fra 1. februar 2009. Lønnsplikta i arbeidsgiverperioden er redusert fra 10 dager til 5 dager med virkning fra 1. april 2009. 
Ovennevnte forskrift gjelder ikke lenger fra 01.01.2012. De nye permitteringsreglene finner du her.

NYHET: Dagpenger til permitterte - midlertidige retningslinjer

NYE RETNINGSLINJER fra 01.02.2013

Fellesforbundets hefte finner du her
Forskrift om dapenger under arbeidsløshet finner du her
Lov om lønnsplikt under permittering finner du her
Dagpenger under permittering ved jul og påske
Rundskriv om dagpenger ved permittering finner du her
Sesongarbeid og retten til dagpenger finner du her

Pkt 6.2.1 Beregning av arbeidsgiverperioden-arbeidsgiverens lønnsplikt

(1) Tid som skal telles med i arbeidsgiverperioden er bare tid hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid, dersom permitteringen ikke hadde funnet sted.
(2) Lørdag og søndag telles bare med hvis de normalt er arbeidstakerens arbeidsdager.
(2) Helligdager/høytidsdager telles med (også hvis de faller på lørdag og søndag), uavhengig av om vedkommende skulle arbeidet den dagen, hvis arbeidsgiver vanligvis betaler lønn for disse dagene iflg lov eller tariffavtale.
 


Sjekkliste for tillitsvalgte:

  • Før bedriften kan gå til permittering eller oppsigelser, skal det drøftes med de tillitsvalgte
  • De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken. Tenk deg derfor grundig om og konferer gjerne med klubben før du inngår avtaler. Møt gjerne med flere tillitsvalgte.
  • Permitteringsvarsel og oppsigelse skal være skriftlige og leveres arbeidstakeren personlig, eller sendes rekommandert.
  • Ansiennitetsprinsippet er hovedregelen ved nedbemanning. Det skal særskilte grunner til å fravike dette. Uenighet må tas med i protokollene.
  • Alle oppsagte har fortrinnsrett til ny stilling i bedriften. Denne fortrinnsretten varer i 12 måneder. Vilkåret er at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at arbeidstaker har vært ansatt i minst 12 måneder de siste to årene. Fortrinnsretten gjelder i henhold til § 14-2, annet ledd (arbeidsmiljøloven) også for midlertidig ansatte.

 
-Dagpengeforskriften ble endret fra 1. juli 2009, slik at det ytes dagpenger etter permitteringsavbrudd på inntil seks uker, mot fire uker til nå, uten at det inntrer nye lønnspliktdager eller ventedager.

Som følge av at forskriften er endret har LO og NHO blitt enige om å endre teksten i Hovedavtalen på dette punktet, slik at denne gir åpning for seks ukers perioder.

Les mer på hjemmesiden til Fellesforbundet

Protokollen mellom LO/NHO og brev fra Arbeids - og Inkluderingsdepartementet

Endret krav om arbeidsperiode i Norge for å få overført rett til dagpenger fra annet EØS-land:
Kravet om minst åtte ukers arbeid i Norge for å få overført rettigheter til dagpenger under arbeidsløshet fra annet EØS-land er opphevet. Det stilles fortsatt krav for at en EØS-borger skal kunne få norske dagpenger. EØS-borgeren må ha arbeidet i Norge og ha blitt arbeidsløs her. En EØS-borger som ikke har opptjent kravet til minsteinntekt gjennom arbeid i Norge, må ha jobbet på full tid i minst 16 uker i et annet EØS-land det siste kalenderåret, eller minst 32 uker de tre siste kalenderårene for å oppfylle kravet til minsteinntekt. Har vedkommende arbeidet mindre enn dette, er vilkårene for å få norske dagpenger ikke oppfylt.

For å få rett til dagpenger må medlemmet i folketrygden
a) i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes om stønad ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (kr 138 864) på søknadstidspunktet, eller
b) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad ha hatt en arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.