Foreningen mener........

 

- Uttalelse angående søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet (vedtatt på styrmøte, 08.01.2013)
Les hele uttalelsen her

- Tariffoppgjøret 2012
Årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening vedtok enstemmig på sitt årsmøte den 29.03.2012 en uttalelsr om tariffoppgjøret 2012: "Bygningsarbeiderstreiken 2010 førte til at vi fikk hevet minstelønna med over 12 kroner. Det var et godt løft, men det var allikevel et stykke igjen til kravet, som var 85 % av overtidsgrunnlaget. I de to årene som har gått har forskjellen dessverre økt ytterligere. Et av hovedkravene ved årets tariffoppgjør er derfor at vi må få en enda sterkere heving av minstelønna".
Les hele uttalelsen her eller her

- Aksjonsdag og politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv
Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening vedtok på sitt styremøte den 13.12.11 å støtte initiativet til aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet og slutter seg til den politiske streiken på grunnlaget til LO i Oslo.
Les uttalelsen her

-Uttalelse om målevirksomheten (vedtatt på foreningens årsmøte, 24.03.2011)

Målevirksomheten og bruken av akkordtariffene har de siste åra hatt en dramatisk nedgang, kanskje aller mest i Oslo-området. Hvis denne utviklinga ikke snur vil lønnssystemets posisjon som hovedlønnssystem være trua. Dette vil få katastrofale følger for bygningsarbeidernes lønninger.
Les hele uttalelsen her

XXXXXXX

-Støtteuttalelse og bevilgning til de streikende ved Bekken og Strøm og på Rockefeller og John Dee
Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening behandlet de to streikene for å få  tariffavtale, på styremøtet den 14.12.2010. Et enstemmig styre bevilget også 10 000 kroner til hver.
Les støtteuttalelsen til de streikende ved Bekken og Strøm her

Les støtteuttalelsen til de streikende på Rockefeller og John Dee her
                                                
                                                 xxxxxx

-Uttalelse om vikarbyrådirektivet
Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening behandlet vikarbyrådirektivet på styremøte den 12.10.2010.
..."Arbeidsmiljøloven begrenser i dag adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak. Begrunnelsen er at innleie ikke skal brukes til å omgå hovedregelen om at arbeidstakere i størst mulig grad skal ansettes fast.

Det foregår i dag omgåelse av denne hovedregelen ved at bemanningsforetakene driver utleie i stor stil til virksomheter som leier inn ulovlig. I bemanningsforetakene har dessuten såkalt "fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag" blitt en vanlig form for ansettelse. Men dette er ikke fast ansettelse"....
Les hele uttalelsen

XXXXXXXX

-Stem ja ved uravstemminga 2010
Et enstemmig styre i Oslo Bygningsarbeiderforening har anbefalt sine medlemmer å stemme ja ved årets tariffoppgjør. ..."vi sitter selvsagt igjen med problemstillinger som kunne ha funnet sin løsning i dette tariffoppgjøret , men som vi i stedet må løse gjennom faglig og politisk arbeid i det daglige og som eventuelt må tas med til kommende oppgjør..." Les styrevedtaket

                                          XXXXXX

-Stå på for tariffavtale!
Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Styremøtet den 20/4 2010 vedtok enstemmig en støtteuttalelse og en bevilgning til de ansatte i Åsmund Pettersen og Sønn as på Jevnaker som streiker for retten til tariffavtale. Les uttalelsen

                                            XXXXXX

-Forsvar sjukelønnsordninga!
Regjeringa, arbeidsgiverne og deler av massemedia har gått til angrep på ordninga med full lønn under sjukdom. Årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening 2010 vedtok enstemmig en uttalelse som tok avstand fra ethvert angrep på sjukelønnsordninga. Les uttalelsen

                                         XXXXXXX

-Vi vil slåss for likelønn og utjevning!
Finanskrisa har fått regjeringa og "partene i arbeidslivet" til å finne fram den gamle moderasjonsordninga igjen. Mellomoppgjøret 2009 førte til at mange fikk anledning til å fraskrive seg det sentrale lønnstillegget. Les uttalelsen fra årsmøtet 2010.

                                            XXXXXX

På foreningens årsmøte, den 02.04.09, ble det vedtatt to uttalelser.

1. Vi er bare i starten på krisa. Ei krise som ble utløst av vanvittige spekulasjoner først og fremst i USA. Vi opplever finanskrise, etterspørselkrise, energikrise, matkrise og miljøkrise. Kort sagt, fri-flyt-kapitalismen går på en smell både hjemme og ute.
Les uttalelsen
"moderasjon vil vi ikke ha - bedre tariffavtaler er bra"!

2. Norsk boligpolitikk har forandret seg drastisk i etterkrigstida. Det var tverrpolitisk enighet i 1945 om at statens engasjement i boligsektoren skulle ”skaffe gode og tilstrekkelig rommelige boliger for alle” og at husholdningenes boutgifter ikke skulle overstige 20 prosent av en industriarbeiderlønn. Slike ambisjoner skulle oppnås gjennom et aktivt samarbeid mellom staten, kommunene og boligkooperasjonen og innebar subsidiert finansiering, aktiv tomtepolitikk og prisregulering.
Les uttalelsen " for en ny boligpolitikk".