Nettressurser

Her finner du informasjon om obligatoriske forsikringer, nyttige skjema og hvordan du skal forholde deg ved en skadesituasjon.

Her er dine forsikringer i LOfavør gjennom ditt medlemsskap i Fellesforbundet

Fellesforbundets forsikringsbrosjyre 2011

LOfavør-forsikringer for LO-medlemmer med fast bostedsadresse i land utenfor Norden. Brosjyren er på norsk, engelsk, arabisk, urdu, fransk, polsk, latvisk, estisk, litauisk og russisk.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på ditt medlemskort)
Denne hjemforsikringen er den eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum og er en del av ditt medlemsskap i Fellesforbundet.

  • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret
  • Typiske uhell dekkes
  • Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 200 000,-

     

LOfavør Grunnforsikring - økonomisk førstehjelp ved dødsfall.
(Kode G på ditt medlemskort)

Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen gjelder også barn under 21 år. Gjelder ikke for elev- og studentmedlemmer.

Informasjon i forbindelse med dødsfall
Skjemaet "melding om dødsfall".

LOfavør Fritidsulykkesforsikring (Kode F på ditt medlemskort)

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden og gjelder kun for medlemmer. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Gjelder ikke for medlemmer over 70 år eller elev- og studentmedlemmer.

LOfavør presentasjoner (2011)

Ressurser og presentasjoner av LOfavør

Nytt medlemstilbud:Advokatforsikring