27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. I en av ulykkene omkom to.

Færre utenlandske døde på jobb i 2017
Seks av de som omkom i 2017 var utenlandske arbeidstakere. Dette er det laveste registrerte antallet siden 2013. Andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene. I peruioden 2013-2016 har vi sett en økning i andelen utenlandske arbeidstakere blant de onkomne. I 2016 var denne andelen 40 prosent, det vil si 10 av 25 dødsfall, mens i 2017 var 22 prosent av de omkomne utenlandske.

Fem av de seks utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2017 kom fra EU-land i Øst-Europa, mens en var svensk statsborger. Tre av de omkomne arbeidet i bygg- og anleggsnæringen, to i industri og en var ansatt i næringen forretningsmessig tjenesteyting. 

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg
Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutasatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. Også i 2017 er bygg og anlegg den næringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det var sju arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2017, mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 201-2017 er åtte dødsfall per år.

Les mer: arbeidstilsynet.no