Byggenæringens Landsforening avviser solidaransvar

I begrunnelsen for høringsuttalelsen peker BNL på følgende forhold:

  • Objektivt ansvar er etter norsk rettstradisjon forbeholdt meget få rettsområder. Slik bør det fortsatt være.
  • Det er ikke dokumentert et behov for innføring av solidaransvar og det reelle omfanget må utredes nærmere.
  • Det må kreves proporsjonalitet mellom problem og virkemiddel.
  • Et solidaransvar vil påføre næringen store økonomiske og administrative byrder og kan heller ikke forsvares ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
  • BNL mener at eksisterende tiltak i Norge virker effektivt og vil gi resultater. Eksisterende tiltak bør få virke i lengre tid før et så radikalt virkemiddel som solidaransvar innføres.
  • Solidaransvar vil bli en ny belastning for de seriøse i næringen. De useriøse i næringen vil kunne utnytte ordningen og faren for misbruk er stor.
  • Norske tiltak mot sosial dumping ligger langt framme og er samlet sett mer effektive enn de man har gjennomført i f. eks. Tyskland

Les høringsuttalelsen fra BNL 
Les høringsuttalelsen fra Oslo Bygningsarbeiderforening