Lønnskrav på kr 2 804 451 oversendt Byggmester Harald Langemyhr as i går

Harald Langemyhrs advokat, John S. Guldbrandsen, uttalte til VG den 3/6 at firmaet hadde utbetalt 1,8 millioner i overtidspenger til arbeiderne den 5. mai. Han sier videre at "det har vært misforståelser rundt forholdet med overtid. Dette har vi nå ryddet opp i".

Oslo Bygningsarbeiderforening er i sterk tvil om dette nå er ryddet opp i. Etter de timelistene vi har mottatt fra medlemmene og de regnestykkene vi har gjort i forhold til arbeidede timer er vi i enda sterkere tvil om dette.

De fleste ansatte jobbet mellom 15-20 timer overtid i uka og i følge arbeidstilsynets tilsynsrapport hadde ikke firmaet noen godkjent gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Følgelig skal det beregnes overtid for alt merarbeid over 40 timer i uka.

Firmaet hadde også lagt inn feriepengene på luselønna (etter ønske fra arbeidstaker som det så fint heter i arbeidskontrakten). Men vi er ikke helt overbeviste om at de polske arbeidstakerne fullt ut kjente ferieloven på dette punktet når de kom hit til landet for å ta arbeid hos byggmesteren i Tønsberg. Sjøl kjenner vi ikke den polske ferieloven.

19 av lønnskravene som er oversendt firmaet dreier seg om et beløp på i overkant av millionen. Ingen av disse har fått etterbetalt noe som helst i følge de opplysninger vi har. 13 av disse har blitt sagt opp eller avsluttet arbeidsforholdet på en eller annen måte og skulle uansett hatt utbetalt sine feriepenger. Så har ikke skjedd.

Av det resterende kravet på i overkant av 1,7 millioner kroner kan det tyde på, etter det vi har klart å finne ut av, at i overkant av 500 000 kroner har tilfalt våre medlemmer. Men det er fortsatt et stykke opp til 1,7 mill.

Uansett tyder det på at det er en viss uenighet om hvordan dette skal beregnes. Så langt er vi ikke overbevist om at Byggmester Harald Langemyrs regnemetoder er helt til å stole på. Etter å ha lest Arbeidstilsynets tilsynsrapport er det mye som kan tolkes i den retning at vår måte å lese arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskriften på er mer i tråd med arbeidstilsynets synspunkter enn Langemyhrs fortolkning av regelverket.

Et av kravene er for en som i 2007 jobbet fra 8/1 til 31/10. På den tida ble det jobbet 764 timer overtid i følge de timelistene vi har fått tilsendt. Med en fast timelønn på i overkant av 23 000 kroner i måneden. Brutto lønn han fikk for denne perioden var  kr 207 884. Våre beregninger med overtidstillegg tilsier at lønna skulle vært kr 339 696. Og så kommer det feriepenger på kr 34 649. I tillegg har han til gode feriepenger for 2006 på kr 4 821. I alt kr 379 167. Og da har vi en differanse på kr 171 283 i Byggmester Harald Langemyhrs favør.

Vi er ennå ikke helt ferdige med å beregne lønnskrav. Det mangler fortsatt fullstendig dokumentasjon fra 13 medlemmer.

Sånn situasjonen ser ut nå burde Omsorgsbygg Oslo KF ta det hele og fulle ansvar for utestående lønn og feriepenger. Ellers kan det ta både måneder og år før gutta får sin rettmessige lønn. Om de i det hele tatt får det. Dersom Byggmester Harald Langemyhr as ikke klarer den situasjonen firmaet er inne i nå og begjærer oppbud så vil antakelig ikke NAV lønnsgaranti betale ut annet enn feriepenger til våre medlemmer. Lønnskravet ellers vil være foreldet.

DET KAN DERFOR VÆRE PÅ PLASS Å MINNE OM AT KAMPANJEN FOR SOLIDARANSVAR FOR LØNN, OVERTID OG FERIEPENGER BLE OFFISIELT DRADD I GANG I DAG!