Omsorgsbygg har startet utbetalingen til tidligere Langemyhransatte

Da Arbeidstilsynet stengte byggeplassene Økern og Sinsen i mars var situasjonen for Langemyhrs ansatte ganske kaotisk og uoversiktlig. Mange hadde bodd under kummerlige forhold, jobba lange dager, reist langt til og fra jobb. Bedre ble det ikke av at storparten ble tvangssendt hjem til Polen på såkalt "avspasering" så snart forholdene ble avdekket. Derfor har det vært en uhyre krevende jobb for foreningen å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon som skal til for å kunne stille et lønnskrav.

I denne prosessen har Oslo Bygningsarbeiderforening jobbet kontinuerlig og og på flere fronter samtidig. Først i september kom vi i kontakt med Langemyhrs advokat. Før det hadde vi jobbet politisk overfor Oslo kommune for å få de til å ta ansvar og utbetale skyldig lønn. Etter flere møter med Langemyhrs advokat begynte vi tidligere i høst å nærme oss et omforent krav, som kunne oversendes Oslo kommune og Omsorgsbygg. Men det kom allikevel ikke til noe endelig forlik, hovedsaklig på grunn av uenighet om firmaets gjennomsnittsberegning av arbeidstid og dets bruk av avspasering som erstatning for overtidskompensasjon. Oslo Bygningsarbeiderforening sendte dermed over det kravet vi mente var riktig, basert på dokumentasjon både fra de ansatte og fra firmaets regnskapsavdeling.

Selv om det ikke forelå noe endelig, omforent krav, valgte byråd Merete Agerbak Jensen å fatte et gledelig og fornuftig politisk vedtak. Seint i november ga byråden Omsorgsbygg beskjed om å betale ut lønn før jul, ut fra det kravet vi hadde oversendt. I alt kroner 1 265 523,-. Tidligere har det blitt etterbetalt i overkant av 900 000 kroner til våre folk.

Vi tror både vi og våre polske medlemmer kan være svært fornøyd med byråd Merete Agerbak Jensens avgjørelse. For det er mye som tyder på at Langemyhrs betalingsevne er ganske redusert for tida. Og en konkursbegjæring ville ikke vært i våre medlemmers interesse, ettersom den norske lønnsgarantiordningen definitivt ikke er konstruert med tanke på de problemstillinger man blir stilt overfor når man er en utenlandsk arbeider som jobber for en useriøs arbeidskjøper.

I følge offentlige registre er det mange som mener å ha til gode penger fra Byggmester Harald Langemyhr as. Det skal være registrert 44 inkassosaker, forliksrådsdommer eller offentlige kunngjøringer. Og dette utgjør etter det vi erfarer i underkant av 3 millioner kroner. I tillegg er det i følge statens kartverk tvungne pant i eiendomsregisteret på i overkant av 17 millioner kroner, der kreditor er Oslo politidistrikt.

Resultatregnskapet for 2007 er heller ikke all verden. I 2006 viste det et overskudd på 7,7 millioner kroner. Det var i 2007 blitt til et underskudd på 21 000 kroner. Revisor bemerker også at regnskapet ikke er avgitt innen lovens frist og presiserer at det er usikkerhet vedrørende fortsatt drift.

Byrådens avgjørelse kom nok i grevens tid. Men den kom tidsnok. Og da skal nok Oslo Bygningsarbeiderforening etter hvert klare å spore opp de vi foreløpig ikke har klart å oppnå kontakt med når det gjelder kontonummer, slik at alle til slutt får den lønna de rettmessig har krav på.