Uendret sjukefravær

Sjukefraværet i 4. kvartal 2017 var på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent på samme nivå som de siste fire årene, men utgjør en nedgang på 9,1 prosent siden IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) ble inngått i 2001. 

Selv om sjukefraværet totalt sett har vært svært stabilt de siste årene, viser sjukefraværsstatistikken at egenmeldt og legemeldt sjukefravær har utviklet seg i forskjellige retninger siden 3. kvartal 2017. Mens egenmeldt sjukefravær har gått ned med 3,1 prosent, har legemeldt sjukefravær økt med 1,3 prosent. Siden sistnevnte utgjør den største delen av det totale sjukefraværet i Norge, blir totalen uendret fra 3. til 4. kvartal 2017.

Les mer: ssb.no