Prinsippavtalen for bemanningsbransjen

Prinsippavtalen for bemanningsbransjen mellom LO og NHO trådte i kraft 1. mai 2010.

Det er partenes intensjon å utarbeide en fullstendig overenskomst for bemanningsbransjen. Dette er en midlertidig prinsippavtale / overenskomst mellom LO og NHO for bemanningsbransjen. Avtalen er forutsatt å gjelde til Rådsdirektiv 2008/104/EF - vikarbyrådirektivet - er implementert i norsk rett. Etter implementeringen av direktivet, eller etter 01.01.2012, gjelder avtalen inntil en av partene sier den opp. Oppsigelsen er 2 måneder.

Virkeområde
Denne overenskomsten kan gjøres gjeldende for arbeidstakere i bemanningsbedrifter etter avtale mellom LO og NHO. Andre overenskomster mellom LO og NHO som er gjort gjeldende i bemanningsforetak, kan fortsatt løpe.

Overenskomstens omfang
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere som leies ut fra virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidstakere (bemanningsforetak)

Overenskomsten gjelder ikke for arbeidstakere som utfører arbeid internt i bemanningsforetaket.

Prinsippavtalen for bemanningsbransjen

Polski