Rapporter, notater, utredninger, kommentarer, brosjyrer

#Bemanningsbransjen, innleie/utleie

Rapport om ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017. Undersøkelsen er foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus. Den er gjennomført av representanter fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i perioden 2. februar til 7. april 2017 og omfatter 2 920 arbeidstakere. Av all innleie fra bemanningsforetak som er registrert, er 85 prosent ulovlig

# Allmenngjøring:

* Notat til samarbeidende fagforeninger tilslutta Oslofjordkonferansen, 22.02.2012, med kommentarer og vurderinger av EFTA-domstolens dom i verfts-saka v/ Kjell Skjærvø

* EFTA-domstolens dom i saka STX Norway Offshore as m.fl mot Staten v/ Tariffnemnda

* Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning?
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening, mai 2009

# Bemanningsbransjen, innleie/utleie, vikarbyrådirektivet

* Rapport om innleie av arbeidstakere på byggeplasser i Osloregionen høsten 2012 kan du laste ned her

* Et folkelig opprør v/ Petter Vellesen, leder Oslo Bygningsarbeiderforening

* 10 alternative spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet v/Kjell Skjærvø
Vikarbyrådirektivet er et direktiv til besvær: Det har et krav om likebehandling av arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak. På den andre sida har det et krav om at det skal bli enklere å leie inn. Direktivet har "to ansikter". Det har ført til delte meninger på venstresida om hvorvidt direktivet er bra eller dårlig for arbeidstakerne og fagbevegelsen. Ikke alt som er sagt om direktivet er riktig, etter vår mening, og det gjelder fra begge sider (får du ikke åpnet filen, klikk her)

* EUs vikarbyrådirektiv - brev fra Utenriksdepartementet til Arbeidsdepartementet, 26.08.2011.
I lenken over finner du en juridisk vurdering av vikarbyrådirektivet. I juli 2011 bestilte arbeidsdepartementet en juridisk vudering av direktivet fra utenriksdepartementet og brevet er UDs svar, med følgende konklusjon: SEH (seksjon for EØS- og handelsrett) er av den oppfatning at aml § 14-12 (1) er en restriksjon i henhold til direktivet artikkel 4 nr 1. SEH mener videre at det er mest nærliggende å anta at de norske reglene bygger på legitime allmenne hensyn og er proporsjonale. Som nevnt kan det tenkes at restriksjoner i tilfeller hvor vikararbeideren gis lønn mellom oppdrag ikke kan anses som forholdsmessige. SEH antar likevel at regelen i §§ 14-12 (1) jf 14-9 (1) vil falle innenfor rammene for hva som er akseptabelt.
SEH gjentar at dette resultatet er basert på en skjønnsmessig vurdering og at en sikker konklusjon vanskelig kan angis.

* FAFO: Utleie av arbeidskraft 2011
Fafo-rapporten om utleie  av arbeidskraft, gjort på oppdrag for Arbeidsdepartementet og i samarbeid med forskningsorganisasjonen SNF, viser at bemanningsbyråene driver uten tariffavtaler. Det er ytterst få unntak til å bekrefte regelen.
Les også: Alene og uten garantilønn (magasinett.org)

* Useriøst om useriøsitet
Vikarbyrådirektivet vil innsnevre handlingsrommet i kampen for et anstendig arbeidsliv. Det som lenge var en glidning vekk fra faste ansettelser til løsarbeid, har de siste par årene vokst til å bli et formidabelt ras, skriver ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening, i en kronikk i Klassekampen, 13.12.2011

* Innleieboom i byggebransjen (De Facto, oktober 2011)
Bemanningsselskapenes utleie av arbeidskraft til byggebransjen økte med mer enn 40 prosent fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Byggebransjen er i dag det største området for bemanningsbransjen. Høsten 2011 har de seks største bemanningsselskapene dobbelt så mange bygningsarbeidere i hovedstadsområdet som de seks største entreprenørselskapene.

* Notat fra Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening om innleiesituasjonen i en del utvalgte firma (oktober 2011) 
Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes Fagorening gjennomførte høsten 2011 ei kartlegging av byggeplassene til en del større entreprenører i Oslo-området. Formålet var å få oversikt over omfanget av innleie av arbeidstakere. Av alle arbeidstakere som var innleid fra bemanningsforetak var minst halvparten ulovlig innleid.

* Bemanningsforetakene og det såkalte vikarbyrådirektivet
Notat fra Kjell Skjærvø og Petter Vellesen, juli 2010

* Uttalelse om vikarbyrådirektivet
Vedtatt på styremøte i Oslo Bygningsarbeiderforening, oktober 2010

# EF-domstolen vs fagbevegelsen

* EFTA-domstolens dom mot Staten vedr. allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten, 23.01.2012
* Laval un Partneri-dommen (Vaxholmsaken)
* Rüffert v. Niedersachsen-dommen
* Luxemburg-dommen
Oslo Bygningsarbeiderforenings analyse av disse tre mye omtalte dommene fra EF-domstolen

# EU/EØS-utvidelsen og arbeids- og bedriftsvandringer

* Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden.
( Fafo, oktober 2011).
Rapporten gir svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo, og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge? Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk? Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og hvilke planer har de for framtida? 

# Helse, Miljø, Sikkerhet
* Fleksibel organisering i bygging går ut over sikkerheten
En rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) konkluderer med at bruken av underentrepriser i mange nivåer og mye midlertidig arbeidskraft gir fragmentering og informasjonsunderskudd som går ut over sikkerheten (november 2011)

* Slakter sikkerheten på byggeplassene
Omtale av NIFU-rapporten (Teknisk Ukeblad, 07.12.2011)

* Utenlandske arbeidstakere overrepresentert i arbeidsulykkene

# Solidaransvar
* Hvitbok for solidaransvar i bygggenæringa del 1
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening, juli 2008

* Hvitbok for solidaransvar i byggenæringa del 2
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo bygningsarbeiderforening, november 2008

* Brosjyre om solidaransvar
Polen,  Latvia,  Litauen,  Romania, Moldova,  Russland,  England  

# Sosial dumping

* Evaluering av tiltak mot sosial dumping (FAFO, desember 2011)
Har regjeringas tiltak mot sosial dumping bidratt til mer ordnede forhold for arbeidsinnvandrerne i Norge? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten fra Fafo, som evaluerer regjeringas handlingsplaner mot sosial dumping.

*Sosial dumping fra A til Y
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening, har skrevet boka "Sosial dumping fra A til Y". Forlaget skriver at dette er en håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskaper for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.


Oslo Bygningsarbeiderforening