Lønns- og arbeidsvilkår

Under teksten finner du de nye satsene i det anbefalte forslaget for Fellesoverenskomsten for Byggfag 2018.

  • De nye allmenngjorte satsene etter mellomoppgjøret 2015 gjøres gjeldende fra 8. mai
  • De nye allmenngjorte satsene etter tarifoppgjøret i 2016  gjøres gjeldende fra 28. oktober 2016
  • De nye allmenngjorte satsene etter mellomoppgjøret i 2017 gjøres gjeldende fra 1. juni 2017
  • De nye allmenngjorte satsene  etter tariffoppgjøret i 2018  gjøres gjeldende fra 1. desember 2018 
  • De nye allmenngjorte satsene etter tariffoppgjøret i 2019 gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

 

NB! Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om reise, kost og losji. Tariffnemnda har endret denne bestemmelsen slik at reise, kost og losji kun dekkes ved reiser i Norge

Tariffnemndas vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, gjeldende fra 01.12.2018

ALLE VEDTAK FRA TARIFFNEMNDA 2018

ALLE VEDTAK FRA TARIFFNEMNDA 2019

I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå:
"satsene i § 4 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv".

Verd å merke seg etter tariffnemndas vedtak av 20.12.2010 er at tidligere § 5 Overtid (med 50 %) oppheves. Nemnda viser til at tariffavtaledekningen ikke er tilstrekkelig høy til at tariffavtalens bestemmelser skal legges til grunn (vedtatt med dissens fra Knut Bodding, LO). Dette betyr at det er Arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder ved overtid.

Tidligere kapittel II, § 7: Krav til spise- og hvilerom og innkvartering er også tatt ut i den nye forskriften.

Krav til spise- og hvilerom finner du i denne forskriften:
FOR-2011 12 06-1356 Forskrift om utforming og innretning av arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

For innkvartering gjelder arbeidsmiljølovens § 4-4 fjerde ledd og bestemmelser gitt i medhold av lovens § 4-4 femte ledd.

Krav til standard når arbeidsgiver innkvarterer arbeidstakere (Faktaside fra Arbeidstilsynet)

 Ustawa nr 58 z dnia 4 czerwca 1993 roku o upowszechnianiu układów zbiorowych pracy itp. (ustawa o upowszechnianiu). 

Tariffoppgjøret 2019 - mellomoppgjøret:

Minstefortjeneste § 2-1 – 2-4 (gjelder fra 1. april 2019):

Fagarbeidere

kr 209,70

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 196,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 188,40

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 126,50

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 7,30 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 268,66 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 30. april 2019)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 27. april 2018) Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 101,40

15-30 km

kr 168,00

30-45 km

kr 197,30

45-60 km

kr 225,80

60-75 km

Kr 256,10

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 60,40

15-30 km

kr 101,50

30-45 km

kr 120,80

45-60 km

kr 140,97

60-75 km

Kr 161,96

Lærlinger:

70 %

Dagpendling utover 75 km hver vei tilrådes ikke. Dersom innkvartering av praktiske grunner ikke kan ordnes, kan bedriften og tillitsvalgte avtale særskilte ordninger med dagpendling utover 75 km

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2018:

Blikkenslagerfaget

101,22 %

Malerfaget

19,67 %

Murerfaget

2,5 %

Rørleggerfaget

15,29 %

Taktekkerfaget

48,54 %

Betongfagene

Minst kr 245,56

Tømrerfaget

Minst kr 205,97

Isolatørfaget

Kr 210,48

Anleggsgartnerfaget

178 øre

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

 

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

 

10,2 %

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 
Sjukepenger (gjeldende fra 1. mai 2019. G = grunnbeløpet i folketrygden
G = kr 99 858                                                                Maksimal ytelse = 6 x G
Per år:                                                                                          kr 599 148,00
Per uke:                                                                                        kr 11 522,05
Per time:                                                                                       kr 306,63

 

Tariffoppgjøret 2018:

Minstefortjeneste § 2-1 – 2-4 (gjelder fra 1. april 2018):

Fagarbeidere

kr 203,80

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 191,00

Ufaglært under 1 års praksis

kr 183,10

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 122,90

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 7,30 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 260,38 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 27. april 2018)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 27. april 2018) Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 98,10

15-30 km

kr 162,50

30-45 km

kr 190,80

45-60 km

kr 218,40

60-75 km

Kr 247,80

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 58,70

15-30 km

kr 98,30

30-45 km

kr 117,40

45-60 km

kr 137,00

60-75 km

Kr 157,40

Lærlinger:

70 %

Dagpendling utover 75 km hver vei tilrådes ikke. Dersom innkvartering av praktiske grunner ikke kan ordnes, kan bedriften og tillitsvalgte avtale særskilte ordninger med dagpendling utover 75 km

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2018:

Blikkenslagerfaget

96,31 %

Malerfaget

16,75 %

Murerfaget

16,75 %

Rørleggerfaget

12,48 %

Taktekkerfaget

44,91 %

Betongfagene

Minst kr 239,57

Tømrerfaget

Minst kr 200,94

Isolatørfaget

Kr 205,34

Anleggsgartnerfaget

173 øre

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

 

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

 

10,2 %

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 
Sjukepenger (gjeldende fra 1. mai 2018. G = grunnbeløpet i folketrygden
G = kr 96 883                                            Maksimal ytelse = 6 x G
Per år:                                                                        kr 581 298
Per uke:                                                                    kr 11 178,81
Per time:                                                                       kr 298,10

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjøret:

Minstefortjeneste § 2-1 – 2-4 (gjelder fra 1. april 2017):

Fagarbeidere

kr 197,90

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 185,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 177,80

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 119,30

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 252,80 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 18. april 2017)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 18. april 2017) Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 95,30

15-30 km

kr 157,90

30-45 km

kr 185,40

45-60 km

kr 212,20

60-75 km

Kr 240,80

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 57,20

15-30 km

kr 95,60

30-45 km

kr 114,30

45-60 km

kr 133,40

60-75 km

Kr 153,30

Lærlinger:

70 %

Mellom 75-80 km skal tillitsvalgte avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting/diettgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2017:

Blikkenslagerfaget

92,46 %

Malerfaget

14,46 %

Murerfaget

14,46 %

Rørleggerfaget

10,27 %

Taktekkerfaget

42,07 %

Betongfagene

Minst kr 234,87

Tømrerfaget

Minst kr 197,00

Isolatørfaget

Kr 201,31

Anleggsgartnerfaget

170 øre

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

 

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

 

10,2 %

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 
Sjukepenger (gjeldende fra 1. mai 2017. G = grunnbeløpet i folketrygden
G = kr 93 634,00                                            Maksimal ytelse = 6 x G
Per år:                                                                        kr 561 804
Per uke:                                                                    kr 10 803,90
Per time:                                                                       kr 288,10

  

 

 

 

 

Tariffoppgjøret 2016: (Nye allmenngjorte satser i allmenngjøringsforskriften er gjort gjeldende fra 28.10.2016)

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 193,60

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 181,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 174,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 116,70

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 247,36 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 29. april 2016)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2.2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 29. april 2016) Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 93,00

15-30 km

kr 154,00

30-45 km

kr180,90

45-60 km

kr 207,00

60-75 km

Kr 235,00

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 56,00

15-30 km

kr 93,50

30-45 km

kr 111,80

45-60 km

kr 130,50

60-75 km

Kr 150,00

Lærlinger:

70 %

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2016:

Blikkenslagerfaget

88,64 %

Malerfaget

12,19 %

Murerfaget

12,19 %

Rørleggerfaget

8,08 %

Taktekkerfaget

39,25 %

Betongfagene

Minst kr 230,20

Tømrerfaget

Minst kr 193,09

Isolatørfaget

Kr 197,31

Anleggsgartnerfaget

167 øre

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

 

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

 

10,2 %

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 
Sjukepenger (gjeldende fra 1. mai 2016. G = grunnbeløpet i folketrygden
G = kr 92 576.                                            Maksimal ytelse = 6 x G
Per år:                                                                        kr 555 456
Per uke:                                                                    kr 10 681,85
Per time:                                                                       kr 284,85

 


 

 

  

 

 

 

Tariffoppgjøret 2015 (mellomoppgjøret):

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 187,80

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 176,00

Ufaglært under 1 års praksis

kr 168,80

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 113,20

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 241,80 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 21. april 2015)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn.For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2   Hvor nattopphold ikke er nødvendig  (gjelder fra 21. april 2015)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 89,50

15-30 km

kr 148,30

30-45 km

kr¨174,20

45-60 km

kr 199,40

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 54,30

15-30 km

kr 90,70

30-45 km

kr 108,40

45-60 km

kr 126,60

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km kan tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2015:

Blikkenslagerfaget

82,22 %

Malerfaget

9,56 %

Murerfaget

9,56 %

Rørleggerfaget

5,55 %

Taktekkerfaget

35,99 %

Betongfagene

Minst kr 224,80

Tømrerfaget

Minst kr 188,56

Isolatørfaget

Kr 192,69

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2015. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 90 068

Per år:

 

kr 540 408

Per uke

 

kr 10 392,46

Per time

 

kr 277,13


Tariffoppgjøret 2014:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 182,50

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 171,00

Ufaglært under 1 års praksis

kr 164,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 110,00

 

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 234,53 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 7. mai 2014)

 

Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den enkelte arbeidstaker sin lønn.For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2   Hvor nattopphold ikke er nødvendig  (gjelder fra 7. mai 2014)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 86,50

15-30 km

kr 143,30

30-45 km

kr¨168,30

45-60 km

kr 192,70

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 52,80

15-30 km

kr 88,10

30-45 km

kr 105,30

45-60 km

kr 123,00

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km kan tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2014:

Blikkenslagerfaget

80,29 %

Malerfaget

7,22 %

Murerfaget

7,22 %

Rørleggerfaget

3,30 %

Taktekkerfaget

33,09 %

Betongfagene

Minst kr 220,00

Tømrerfaget

Minst kr 184,54

Isolatørfaget

Kr 188,58

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2014. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 88 370

Per år:

 

kr 530 220

Per uke

 

kr 10 196

Per time

 

kr 271,90

Tariffoppgjøret (mellomoppgjøret) 2013
Protokoll fra mellomoppgjøret 2013
Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriften gjelder fra 01.04.2013.

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (vil gjelde fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 174,10

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 163,20

Ufaglært under 1 års praksis

kr 156,60

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 105,10

 

Bastillegg § 2-11.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,40 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8 nr 2 og § 6-2 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 226,60 for voksne arbeidstakere (vil gjelde fra 16. april)

 

Permisjon med rett til lønn, § 2-8 og bilag 10: For permisjoner etter § 2-8, punkt 1 og 2 utbetales den enkeltes arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjenesten (sykelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (vil gjelde fra 16. april 2013  )

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 82,90

15-30 km

kr 137,30

30-45 km

kr 161,20

45-60 km

kr 184,60

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 50,40

15-30 km

kr 84,00

30-45 km

kr 100,50

45-60 km

kr 117,30

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå.

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2013:

Anleggsgartnerfaget

155 øre

Malerfaget

3,80 %

Murerfaget

3,80 %

Rørleggerfaget

85,10 %

Blikkenslagerfaget

74,54 %

Betongfagene

Minst kr 212,98

Tømrerfaget

Minst kr 178,65

Isolatørfaget

Kr 182,56

Taktekkerfaget

28,84 %

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2013. G = grunnbeløpet i folketrygden):

Maksimal ytelse:

6 x G

G = kr 85 245

Per år:

 

kr 511 470

Per uke

 

kr 9 835,96

Per time

 

kr 261,75

   

____________________________________________________________ 


Tariffoppgjøret 2012:
Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriften gjelder fra 01.04.2012

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (vil gjelde fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 169,00

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 158,40

Ufaglært under 1 års praksis

kr 152,0

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 102,0

 

Bastillegg § 2-11.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,40 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-2 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 220,43 for voksne arbeidstakere (vil gjelde fra 10. mai 2012)

 

Permisjon med rett til lønn, § 2-8 og bilag 10: For permisjoner etter § 2-8, punkt 1 og 2 utbetales den enkeltes arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjenesten (sykelønnsgrunnlaget)

 

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (vil gjelde fra 10. mai 2012)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 79,80

15-30 km

kr 132,20

30-45 km

kr 155,20

45-60 km

kr 177,80

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 49,00

15-30 km

kr 81,60

30-45 km

kr 97,60

45-60 km

kr 113,90

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå.

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2012:

Byggtapetserfaget

21,83 %

Malerfaget

21,83 %

Murerfaget

18,64 %

Rørleggerfaget

78,32 %

Taktekkerfaget

24,12 %

Betongfagene

Minst kr 205,18

Tømrerfaget

Minst kr 172,11

Isolatørfaget

Kr 175,88

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2012. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 82 122

Per år:

 

kr 492 732

Per uke

 

kr 9 475,61

Per time

 

kr 252,16

    

 

Tariffoppgjøret (mellomoppgjøret) 2011:
Protokoll fra forhandlingsmøtet, 27. april 2011

Protokoll fra forhandlingsmøtet angående innregulering av påslagsprosenter

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 159,00

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 149,00

Ufaglært under 1 års praksis

kr 143,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 96,00

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 5,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8 og § 6-2,pkt 2: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 212,16 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 14. april 2011)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 212,16.  Gjelder fra 1. mai 2011 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2   Hvor nattopphold ikke er nødvendig  (gjelder fra 14. april 2011)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 76,90

15-30 km

kr 127,40

30-45 km

kr 149,40

45-60 km

kr 171,10

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 46,10

15-30 km

kr 76,80

30-45 km

kr 91,80

45-60 km

kr 107,20

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km kan tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2011:

Byggtapetserfaget

 17,60 %

Malerfaget

 17,60 %

Murerfaget

 14,50 %

Rørleggerfaget

 72,12 %

Taktekkerfaget

 19,81 %

Betongfagene

Minst kr 198,05

Tømrerfaget

Minst kr 166,13

Isolatørfaget

Kr 169,77

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2011. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 79 216

Per år:

 

kr 475 296

Per uke

 

kr 9 140,30

Per time

 

kr 243,24

 

Tariffoppgjøret 2010:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 17. april):

Fagarbeidere

kr 154,50

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 144,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 139,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 93,00

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 5,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 202,83 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 1. mai 2010)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 202,83.  Gjelder fra 1. mai 2010 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2 (gjelder fra 1. mai 2010)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 74,90

15-30 km

kr 124,20

30-45 km

kr 145,60

45-60 km

kr 166,70

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 44,80

15-30 km

kr 74,60

30-45 km

kr 89,20

45-60 km

kr 104,20

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2010:

Byggtapetserfaget

13,73 %

Malerfaget

13,73 %

Murerfaget

10,75 %

Rørleggerfaget

66,46 %

Taktekkerfaget

15,87 %

Betongfagene

Minst kr 191,54

Tømrerfaget

Minst kr 160,67

Isolatørfaget

Kr 164,19

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2010. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 75 641,00

Per år:

 

kr 453 846,00

Per uke

 

kr 8 727,80

Per time

 

kr 232,25

 

   

Tariffoppgjøret 2009:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 142,75

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 133.50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 128,50

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 86,00

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 5,40 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 199,24 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 28. april 2009)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 199,24.  Gjelder fra 1. mai 2009 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2 (gjelder fra 28. april 2009)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 70,10

15-30 km

kr 116,30

30-45 km

kr 136,30

45-60 km

kr 156,00

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 41,40

15-30 km

kr 68,90

30-45 km

kr 82,40

45-60 km

kr 96,30

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2009:

Byggtapetserfaget

8,52 %

Malerfaget

8,52 %

Murerfaget

5,68 %

Rørleggerfaget

 %

Taktekkerfaget

10,56 %

Betongfagene

 kr 182,76

Tømrerfaget

 kr 153,31

Isolatørfaget

 kr 156,67

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2009. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 72 881

Per år:

 

kr 437 286

Per uke

 

kr 8 409,35

Per time

 

kr 224,25


Tariffoppgjøret 2008:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 141,75

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 132,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 127,50

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 85,00

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 5,40 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 188,50 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 24. april 2008)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 188,50  Gjelder fra 24. april 2008 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2 (gjelder fra 24. april 2008)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 68,90

15-30 km

kr 114,20

30-45 km

kr 133,90

45-60 km

kr 153,30

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 41,10

15-30 km

kr 68,40

30-45 km

kr 81,80

45-60 km

kr 95,60

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2008:

Byggtapetserfaget

 6,08 %

Malerfaget

 6,08 %

Murerfaget

 3,30 %

Rørleggerfaget

 

Taktekkerfaget

 8,07 %

Betongfagene

 178,65

Tømrerfaget

 149,86

Isolatørfaget

 153,15

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2008. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 66 812,-

Per år:

 

kr 400 872,-

Per uke

 

kr 7 709,08

Per time

 

kr 205,58

 

Tariffoppgjøret 2007:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 134,75

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 125,50

Ufaglært under 1 års praksis

kr 120,50

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 81,00

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 4,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 177,00 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 25. april 2007)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 177,00.  Gjelder fra 25. april 2007 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2 (gjelder fra 28. april 2007)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 65,90

15-30 km

kr 109,30

30-45 km

kr 128,10

45-60 km

kr 146,60

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 39,10

15-30 km

kr 65,00

30-45 km

kr 77,80

45-60 km

kr 90,90

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2007:

Byggtapetserfaget

 34,34 %

Malerfaget

 2,70 %

Murerfaget

 0,0 %

Rørleggerfaget

 

Taktekkerfaget

 8,07 %

Betongfagene

 172,92

Tømrerfaget

 145,05

Isolatørfaget

 148,23

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2007. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 66 812

Per år:

 

kr 400 872

Per uke

 

kr 7 709,08

Per time

 

kr 205,58

 
Tariffoppgjøret 2006:

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april):

Fagarbeidere

kr 132,25

Ufaglært med minimum 1 års praksis

kr 123,00

Ufaglært under 1 års praksis

kr 118,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr 78,50

 

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 4,90 per time

 

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 170,80 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 01. april 2006)

 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 170,80  Gjelder fra 1. mai 2006 (se for øvrig bilag 10)

 

Reise/gangtid, § 7-2 (gjelder fra 01. april 2006)

Når arbeidstaker sørger for transport:

7,5-15 km

kr 64,20

15-30 km

kr 106,60

30-45 km

kr 124,90

45-60 km

kr 143,00

Lærlinger:

85 %

 

Når arbeidsgiver holder transport:

7,5-15 km

kr 38,40

15-30 km

kr 63,80

30-45 km

kr 76,40

45-60 km

kr 89,20

Lærlinger:

70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

 

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. 

 

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2007:

Byggtapetserfaget

 30,81 %

Malerfaget

 0,0 %

Murerfaget

 5,23 %

Rørleggerfaget

 

Taktekkerfaget

 5,23 %

Betongfagene

 168,37

Tømrerfaget

 141,24

Isolatørfaget

 

 

Ferie og feriepenger:

Tariffbedrifter

5 uker

12,0 %

Ikke tariffbedrifter

4 uker + 1 dag

10,2 %

 

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent i feriepenger

 

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger

 

 

 

Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2006. G = grunnbeløpet i folketrygden:

Maksimal  ytelse:

6 x G

G = kr 62 892

Per år:

 

kr 377 352

Per uke

 

kr 7 256,77

Per time

 

kr 193,51