Sosial dumping

Ny rapport om allmenngjøring

 

Kjell Asbjørn Skjærvø har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet en ny rapport omkring allmenngjøring av tariffavtaler. Dette er hans tredje rapport og stiller spørsmål ved dagens ordning.

I tariffoppgjøret i 2010 forsøkte Fellesforbundet å få til en enighet med arbeidsgiverene om en felles henvendelse til myndighetene om et tillegg i allmenngjøringsloven. Tanken var å åpne for allmenngjøring uten dokumentasjonskrav  hvis partene er enige om det.

Dette førte ikke fram og har aktualisert behovet for et alternativ til dagens ordning.
Les intervju med Kjell Skjærvø: Magasinett.org
Les rapporten her


SOLIDARANSVAR.

Co robić, jeżeli nie dostajesz wynagrodzenia?
Hva gjør du når lønna ikke kommer?
Ką tau daryti, jei negavai atlyginimo?
Ko darit, ja tava alga netiek izmaksãta?
Ce trebuie să faceţi dacă nu vi se plătesc drepturile salariale?
что тебе делать, если не получаешь зарплату?
What do you do if your wages aren't paid?


Solidaransvar. 20 spørsmål og svar av Kjell Skjærvø, ombud i Oslo bygningsarbeiderforening

Arbeidstilsynet har laget en faktaside om allmenngjøringslovens § 13, Solidaransvar for oppdragsgiver. Loven trer i kraft fra 1. januar 2010 og er en del av regjeringas handlingsplan 2 mot sosial dumping.
Arbeidstilsynet.no: Solidaransvar for oppdragsgiver

Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa-del 1
Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa-del 2

Brosjyre om solidaransvar


ALLMENNGJØRING:

EF-DOMSTOLEN vs FAGBEVEGELSEN:

Her finner du Oslo Bygningsarbeiderforenings analyser av de tre mye omtalte dommene som har falt i EF-domstolen det siste året:

Laval un Partneri-dommen (Vaxholmsaken)

Rüffert v. Niedersachsen-dommen

Luxemburg-dommen

Her kan du lese rapporten"Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning"?

Fellesforbundets landsmøte i 2007 vedtok at forbundet, i tillegg til å arbeide for at det blir enklere å be om allmenngjøring, skal vurdere behovet for et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning, f.eks lovfesta rett for partene til å gjøre minstelønnsbestemmelsene gjeldende for enkeltbransjer.
Erfaringene fra de sakene som har vært til behandling i tariffnemnda etter landsmøtet har aktualisert behovet for en sånn vurdering. Det samme har EF-domstolens domsavsigelser i sakene Laval, Rûffert og Kommisjonen mot Luxemburg gjort.

Rapporten "Trenger vi et alternativ eller supplement til dagens allmenngjøringsordning"? er skrevet av ombud Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening på oppdrag for Fellesforbundet.

Forslag til endring av allmenngjøringsordningen

På oppdrag for Fellesforbundet har Kjell Skjærvø skrevet en ny rapport med vurderinger av allmenngjøringsordningen. I den siste peker Skjærvø på at vi trenger en allmenngjøringsordning med bred politisk aksept. Han har i rapporten konkludert med at det kan være behov for endringer for å gjøre ordningen mer velfungerende. Et av forslagene er allmenngjøring av minstelønnssatsene og eventuelt andre bestemmelser i tariffavtalen gjennom en partsstyrt ordning. Noe som kan være et supplement til dagens ordning.

Les rapporten "Forslag til endring av allmenngjøringsordningen" her
Les intervju med Kjell Skjærvø på magsinett.org